Logo

Deklaracja dostępności

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 14.10.2013r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.08.2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań obsługi serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, część plików została opublikowana przed wejście w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Strona internetowa nie posiada możliwości zmiany kontrastu.
Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Istnieje możliwość powiększania treści (kombinacja klawisza Ctrl + scroll) co ułatwia korzystanie z serwisu przez osoby niedowidzące. Strona nie posiada audiodeskrypcji.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z działem administracji POKiBP w Prudniku: administracja@pok-prudnik.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 436 33 96 wewnętrzny 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.”


Dostępność architektoniczna

POKiBP znajduje się przy ulicy Kościuszki 1A w Prudniku. Do budynku prowadzi wejście od bramy wjazdowej. Wejście główne nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obiekt posiada windę dla osób niepełnosprawnych, wejście znajduje się z tyłu budynku. Windą można dojechać na wszystkie poziomy budynku za wyjątkiem „Galerii na poddaszu”. Wyposażona jest ona w poręcz jednostronną. W budynku znajdują się czytelne tablice informacyjne – częściowo informujące o działalności POKiBP. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, poziomie I oraz II. Wszystkie ciągi komunikacyjne są oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla.

Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner

Nowe zdjęcia

WięcejPlus